سـریـال هـمـسـایـه هـا دوبـلـه فـارسـی - دشـمـنـی

27
خلـاصـه داسـتـان : دو ھمـسـایـه دیـوار بـه دیـوار رابـطه خوبـی دارنـد تـا ایـنـکـه سـگ یـکـی، دختـر و نـوه دیـگری را مـی تـرسـانـد. خیـلـی زود جنـگ بـزرگی بـیـنـآنھا در مـیـگیـرد کـه درنھایـت بـه مـرگ یـکـی از آنھا و دسـتـگیـر شـدن مـرد دیـگر مـنـجر مـی شـود.

آخریـن ویـدیـوهـا

نـبـرد نـهـایـی پارت-9

29 دقـیـقـه پیـش

نـبـرد نـهـایـی پارت-8

29 دقـیـقـه پیـش

مـنـاجات و روضـه

29 دقـیـقـه پیـش