سـریـال هـمـسـایـه هـا دوبـلـه فـارسـی - دشـمـنـی

14
خلـاصـه داسـتـان : دو ھمـسـایـه دیـوار بـه دیـوار رابـطه خوبـی دارنـد تـا ایـنـکـه سـگ یـکـی، دختـر و نـوه دیـگری را مـی تـرسـانـد. خیـلـی زود جنـگ بـزرگی بـیـنـآنھا در مـیـگیـرد کـه درنھایـت بـه مـرگ یـکـی از آنھا و دسـتـگیـر شـدن مـرد دیـگر مـنـجر مـی شـود.

آخریـن ویـدیـوهـا

blender fast

14 دقـیـقـه پیـش

blender for noobs

19 دقـیـقـه پیـش

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

2 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

2 سـاعت پیـش

insta

2 سـاعت پیـش