فـیـلـم آمـوزشـی دلـایـل روشـن نـشـدن لـپ تـاپ

19
ایـن روزهـا اکـثر افـراد بـه جای سـیـسـتـم هـای کـامـپیـوتـری از لـپ تـاپ اسـتـفـاده مـی کـنـنـد تـا بـتـوانـنـد آن را بـا خود بـه مـحل کـار یـا دانـشـگاه بـبـرنـد. یـکـی از ایـراداتـی کـه مـی تـوانـد بـرای چـنـیـن افـرادای مـشـکـل سـاز شـود و کـارشـان را مـختـل کـنـد روشـن نـشـدن دسـتـگاه اسـت. مـمـکـن اسـت شـمـا زمـان رویـارویـی بـا چـنـیـن مـشـکـلـی بـه سـراغ آداپتـور و پریـز بـرق بـرویـد تـا از سـالـم بـودن آنـهـا مـطمئن شـویـد امـا اگر در ایـن مـورد مـشـکـلـی وجود نـداشـتـه بـاشـد بـایـد چـه کـار دیـگری بـرا

آخریـن ویـدیـوهـا

درفـت فـیـفـا

1 دقـیـقـه قـبـل

گوشـی اپل آیـفـون XS MAX

1 دقـیـقـه قـبـل

5040-2

24 دقـیـقـه پیـش

5040- 1

24 دقـیـقـه پیـش

ورزش بـدون سـیـاسـت!

25 دقـیـقـه پیـش

ضـخیـم کـردن مـو

25 دقـیـقـه پیـش

Musculoskeletal modeling from scratch

25 دقـیـقـه پیـش

لـوازم تـحریـر پارت۱

25 دقـیـقـه پیـش

گپ و گفـتـی بـا حضـار

25 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۲

26 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۱

26 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۴

26 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۳

26 دقـیـقـه پیـش