فـیـلـم آمـوزشـی دلـایـل روشـن نـشـدن لـپ تـاپ

5
ایـن روزهـا اکـثر افـراد بـه جای سـیـسـتـم هـای کـامـپیـوتـری از لـپ تـاپ اسـتـفـاده مـی کـنـنـد تـا بـتـوانـنـد آن را بـا خود بـه مـحل کـار یـا دانـشـگاه بـبـرنـد. یـکـی از ایـراداتـی کـه مـی تـوانـد بـرای چـنـیـن افـرادای مـشـکـل سـاز شـود و کـارشـان را مـختـل کـنـد روشـن نـشـدن دسـتـگاه اسـت. مـمـکـن اسـت شـمـا زمـان رویـارویـی بـا چـنـیـن مـشـکـلـی بـه سـراغ آداپتـور و پریـز بـرق بـرویـد تـا از سـالـم بـودن آنـهـا مـطمئن شـویـد امـا اگر در ایـن مـورد مـشـکـلـی وجود نـداشـتـه بـاشـد بـایـد چـه کـار دیـگری بـرا

آخریـن ویـدیـوهـا

blender fast

19 دقـیـقـه پیـش

blender for noobs

24 دقـیـقـه پیـش

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

2 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

2 سـاعت پیـش

insta

2 سـاعت پیـش