مـرضـیـه ابـراهـیـمـی، قـربـانـی اسـیـدپاشـی و خشـونـت !

17
آیـا تـا بـه حال بـه آن حدی از خشـونـت فـکـر کـرده ایـد کـه بـاعث مـی شـود در صـورت زنـی اسـیـد بـپاشـیـم؟ چـه چـیـزی مـنـجر بـه چـنـیـن عمـل وحشـتـنـاکـی مـی شـود؟ نـقـش مـا بـرای پیـشـگیـری چـیـسـت؟مـرضـیـه ابـراهـیـمـی یـک فـعال اجتـمـاعی اسـت و از قـربـانـیـان اسـیـدپاشـی اصـفـهـان اسـت. از آن تـاریـخ او بـر آن شـد تـا جلـوی چـنـیـن عمـل وحشـیـانـه ای را بـه طریـق مـدنـی کـه مـی تـوانـد بـگیـرد. یـک مـاه پس از ارائه ی ایـن سـخنـرانـی کـلـیـات طرح او، یـعنـی قـانـون مـنـع فـروش آزاد اسـیـد و تـشـدیـد مـجازا

آخریـن ویـدیـوهـا

درفـت فـیـفـا

1 دقـیـقـه قـبـل

گوشـی اپل آیـفـون XS MAX

1 دقـیـقـه قـبـل

5040-2

24 دقـیـقـه پیـش

5040- 1

24 دقـیـقـه پیـش

ورزش بـدون سـیـاسـت!

25 دقـیـقـه پیـش

ضـخیـم کـردن مـو

25 دقـیـقـه پیـش

Musculoskeletal modeling from scratch

25 دقـیـقـه پیـش

لـوازم تـحریـر پارت۱

25 دقـیـقـه پیـش

گپ و گفـتـی بـا حضـار

25 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۲

26 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۱

26 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۴

26 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۳

26 دقـیـقـه پیـش