مـرضـیـه ابـراهـیـمـی، قـربـانـی اسـیـدپاشـی و خشـونـت !

5
آیـا تـا بـه حال بـه آن حدی از خشـونـت فـکـر کـرده ایـد کـه بـاعث مـی شـود در صـورت زنـی اسـیـد بـپاشـیـم؟ چـه چـیـزی مـنـجر بـه چـنـیـن عمـل وحشـتـنـاکـی مـی شـود؟ نـقـش مـا بـرای پیـشـگیـری چـیـسـت؟مـرضـیـه ابـراهـیـمـی یـک فـعال اجتـمـاعی اسـت و از قـربـانـیـان اسـیـدپاشـی اصـفـهـان اسـت. از آن تـاریـخ او بـر آن شـد تـا جلـوی چـنـیـن عمـل وحشـیـانـه ای را بـه طریـق مـدنـی کـه مـی تـوانـد بـگیـرد. یـک مـاه پس از ارائه ی ایـن سـخنـرانـی کـلـیـات طرح او، یـعنـی قـانـون مـنـع فـروش آزاد اسـیـد و تـشـدیـد مـجازا

آخریـن ویـدیـوهـا

blender fast

20 دقـیـقـه پیـش

blender for noobs

25 دقـیـقـه پیـش

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

2 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

2 سـاعت پیـش

insta

2 سـاعت پیـش