تـوکـوروتـن نـودل ژاپنـی

4
نـودل ژاپنـیـتـوکـوروتـن یـک دسـر ژاپنـی هـسـت کـه بـیـشـتـر از هـزار سـالـه ایـن نـودل در ژاپن خورده مـی شـود.تـوکـوروتـن (Tokoroten)یـکـی از سـرگرم کـنـنـده تـریـن دسـرهـای ژاپنـی تـوکـوروتـن اسـت. تـوکـوروتـن از طریـق جلـبـک زدن بـه مـنـظور تـولـیـد ژلـه ایـجاد مـی شـود کـه سـپس بـه رشـتـه فـرنـگی تـبـدیـل مـی شـود. ژلـه خنـک مـی شـود و یـک دسـر مـحبـوب بـرای مـاه هـای تـابـسـتـان اسـت. تـابـسـتـان هـای گرم ژاپن بـا ایـن دسـر خنـک سـپری مـی شـود و مـردم دیـگر انـتـقـادی نـسـبـت بـه گرمـای تـابـسـتـان نـد

آخریـن ویـدیـوهـا

blender fast

21 دقـیـقـه پیـش

blender for noobs

26 دقـیـقـه پیـش

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

2 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

2 سـاعت پیـش

insta

2 سـاعت پیـش