تـوکـوروتـن نـودل ژاپنـی

28
نـودل ژاپنـیـتـوکـوروتـن یـک دسـر ژاپنـی هـسـت کـه بـیـشـتـر از هـزار سـالـه ایـن نـودل در ژاپن خورده مـی شـود.تـوکـوروتـن (Tokoroten)یـکـی از سـرگرم کـنـنـده تـریـن دسـرهـای ژاپنـی تـوکـوروتـن اسـت. تـوکـوروتـن از طریـق جلـبـک زدن بـه مـنـظور تـولـیـد ژلـه ایـجاد مـی شـود کـه سـپس بـه رشـتـه فـرنـگی تـبـدیـل مـی شـود. ژلـه خنـک مـی شـود و یـک دسـر مـحبـوب بـرای مـاه هـای تـابـسـتـان اسـت. تـابـسـتـان هـای گرم ژاپن بـا ایـن دسـر خنـک سـپری مـی شـود و مـردم دیـگر انـتـقـادی نـسـبـت بـه گرمـای تـابـسـتـان نـد

آخریـن ویـدیـوهـا

امـنـبـت پایـگاه داده

38 دقـیـقـه پیـش

کـلـیـپ کـره ای♥

1 سـاعت قـبـل

کـلـیـپ کـره ای❤

1 سـاعت قـبـل