اگه بـخنـدی بـاختـی،اگه بـخنـدی مـیـبـازی بـا کـیـودی پای

8
چـطوریـن دوسـتـان مـن کـه دل درد گرفـتـم ایـنـقـدر خنـدیـدم:) فـقـط اون دوتـا پیـرمـرده کـه یـکـیـش هـمـیـن اولـیـن ویـدیـو بـود و دومـی کـه آهـنـگ هـای... خودتـون در جریـان هـسـتـیـن و پیـرزنـه رو فـرامـوش نـکـنـیـد آخریـه رو مـیـگم لـایـک و نـظر فـرامـوش نـشـه دنـبـال=دنـبـال ووو 100 تـایـی شـدنـمـون مـبـاررررررررررررررک ایـشـالـا هـمـتـون 100 تـایـی یـا 1000 تـایـی بـشـیـد:))) لـطفـا بـگیـن ویـدیـوی بـعدی هـم از کـیـودی پای بـاشـه یـا نـه

آخریـن ویـدیـوهـا

بـزرگان علـم

3 دقـیـقـه پیـش

عاشـقـم کـردی زیـاد rr

4 دقـیـقـه پیـش

جان ویـک 3

9 دقـیـقـه پیـش

تـصـاویـری از طبـیـعت

13 دقـیـقـه پیـش