دوبـلـه ی فـارسـی تـیـزر فـصـل چـهـارمـآخرسـریـال آقـای ربـات 2019

16
گویـنـدگان:ALIREZA،حسـیـن بـاقـرنـژاد/مـتـرجم:علـی آریـانـا/مـدیـردوبـلـاژ:حسـیـن بـاقـرنـژاد/ دوبـلـه شـده تـوسـط گروه دوبـلـاژ پارسـیـان

آخریـن ویـدیـوهـا

PTE - Personal Introduction Section

1 دقـیـقـه قـبـل

در مـسـیـر کـربـلـا

6 دقـیـقـه پیـش