شـعبـده کـودک

22
پدرام ارامـیـس : مـجری شـومـن ، بـرنـامـه سـاز ، کـارگردان ، مـشـاور بـرنـامـه هـای هـنـری ،شـعبـده بـاز و اجرای تـخصـصـی کـودک ، طنـزپرداز و اجرای تـخصـصـی نـمـایـش کـمـدی بـرگزاری جشـنـواره هـا و هـمـایـش هـا در ایـران و کـشـور هـای دیـگر بـا کـلـیـه امـکـانـات صـدا و نـور و عکـاسـی و تـصـویـربـرداری و دکـور """ مـا در ایـنـسـتـاگرام و سـایـت دنـبـال کـنـیـد. id : pedramaramiss * pedram_aramiss" Site : www.pedramaramiss.ir" tel : 09124070343" 09394070343

آخریـن ویـدیـوهـا

Suits.S04E07 du

19 دقـیـقـه پیـش

بـفـرمـایـیـد گیـلـاس

54 دقـیـقـه پیـش

احسـاس مـلـت

1 سـاعت قـبـل