سـفـره خانـه سـنـتـی مـرمـر قـبـل از مـرمـت

43
سـفـره خانـه سـنـتـی تـوریـسـتـی مـرمـر (حمـام مـرمـر سـابـق) قـبـل از مـرمـت در تـیـرمـاه 1398 حال و روز خوبـی نـداشـت و مـتـاسـفـانـه بـا ایـنـکـه یـک اثر ثبـت مـلـی اسـت ولـی سـازمـان مـیـراث فـرهـنـگی نـظارت کـافـی نـداشـت. ایـن وضـع بـنـا قـبـل از مـرمـت تـوسـط بـخش خصـوصـی اسـت. در ویـدئو هـای بـعدی مـرمـت بـنـا را شـاهـد خواهـیـد بـود کـه تـوسـط بـخش خصـوصـی انـجام شـده اسـت

آخریـن ویـدیـوهـا

Suits.S04E08 du

50 ثانـیـه پیـش

Suits.S04E07 du

20 دقـیـقـه پیـش

بـفـرمـایـیـد گیـلـاس

55 دقـیـقـه پیـش

احسـاس مـلـت

1 سـاعت قـبـل