فـصـل اول سـریـال Attack on Titan قـسـمـت 15

18
دانـلـود بـا کـیـفـیـت BluRay از وبـسـایـت دنـیـای سـریـال:خلـاصـه داسـتـان: داسـتـان انـیـمـه بـه صـدهـا سـال قـبـل بـاز مـی‌گردد. جایـی کـه انـسـان‌هـا بـدسـت تـایـتـان‌هـا کـشـتـه مـی‌شـدنـد امـا عده انـدکـی از آن‌هـا مـوفـق شـدنـد در شـهـری بـا دیـوارهـای بـسـیـار بـلـنـد (حتـی بـلـنـدتـر از بـزرگتـریـن تـایـتـان‌هـا) پنـاه بـگیـرنـد و جان سـالـم بـدر بـبـرنـد. صـد سـال بـه هـمـیـن مـنـوال مـی‌گذرد تـا ایـنـکـه…

آخریـن ویـدیـوهـا

دسـت بـنـد plus116

6 دقـیـقـه پیـش

SILENCED NIGHTHAWK 1911

7 دقـیـقـه پیـش

خریـد کـالـای خارجی

11 دقـیـقـه پیـش

Meysam Ebrahimi Roshan Kon

16 دقـیـقـه پیـش

لـحظات خنـده دار Brawlhalla

17 دقـیـقـه پیـش