فـصـل اول سـریـال Attack on Titan قـسـمـت 15

43
دانـلـود بـا کـیـفـیـت BluRay از وبـسـایـت دنـیـای سـریـال:خلـاصـه داسـتـان: داسـتـان انـیـمـه بـه صـدهـا سـال قـبـل بـاز مـی‌گردد. جایـی کـه انـسـان‌هـا بـدسـت تـایـتـان‌هـا کـشـتـه مـی‌شـدنـد امـا عده انـدکـی از آن‌هـا مـوفـق شـدنـد در شـهـری بـا دیـوارهـای بـسـیـار بـلـنـد (حتـی بـلـنـدتـر از بـزرگتـریـن تـایـتـان‌هـا) پنـاه بـگیـرنـد و جان سـالـم بـدر بـبـرنـد. صـد سـال بـه هـمـیـن مـنـوال مـی‌گذرد تـا ایـنـکـه…

آخریـن ویـدیـوهـا

پدر بـهـتـریـن دوسـت

16 دقـیـقـه پیـش

راکـون

17 دقـیـقـه پیـش

آب، جاری

17 دقـیـقـه پیـش

طنـز حیـوانـات - 14

17 دقـیـقـه پیـش

nightcore _ Hold on Lyrics

22 دقـیـقـه پیـش

nightcore _ Let me down slowly Lyrics

22 دقـیـقـه پیـش

طرز تـهيه مـرغ تـرش

30 دقـیـقـه پیـش

طرز تـهيه ژلـه رولي

30 دقـیـقـه پیـش

تئاتـربـلـوری هـا

31 دقـیـقـه پیـش

ميگل سـراميك

31 دقـیـقـه پیـش