از شـهـر مـلـانـصـرالـدیـن تـا آبـشـار کـورشـونـلـو و آنـتـالـیـا در تـرکـیـه - تـابـسـتـان 1398

4
سـفـر بـه روسـیـه بـا مـاشـیـن شـخصـی، از طریـق تـرکـیـه و گرجسـتـان. تـابـسـتـان 1398 -تـصـاویـر و گزارش سـفـر در کـانـال تـلـگرام:https://t.me/sorooshtravels- هـمـچـنـیـن در وب سـایـت:https://soroosh-travels.com/?p=27325وhttps://soroosh-travels.com/?p=26401---از وب سـایـتـسـفـر زنـدگی اسـتـدیـدن فـرمـایـیـد:soroosh-travels.com

آخریـن ویـدیـوهـا

How to Sail on Starlight

7 دقـیـقـه پیـش

تـانـک M4 Sherman

7 دقـیـقـه پیـش