آیـنـه فـیـلـمـی از شـاعر سـیـنـمـا تـارکـوفـسـکـی

5
قـطعاتـی از فـیـلـم شـاعرانـه و مـسـحور کـنـنـده آیـنـه اثر تـارکـوفـسـکـی. لـطفـا بـرای مـا بـنـویـسـیـد چـه حسـی از دیـدن فـیـلـم هـای تـارکـوفـسـکـی، مـخصـوصـا ایـن فـیـلـم پیـدا مـی کـنـیـد؟

آخریـن ویـدیـوهـا

گیـتـار و مـوزیـک

5 دقـیـقـه پیـش