آیـنـه فـیـلـمـی از شـاعر سـیـنـمـا تـارکـوفـسـکـی

15
قـطعاتـی از فـیـلـم شـاعرانـه و مـسـحور کـنـنـده آیـنـه اثر تـارکـوفـسـکـی. لـطفـا بـرای مـا بـنـویـسـیـد چـه حسـی از دیـدن فـیـلـم هـای تـارکـوفـسـکـی، مـخصـوصـا ایـن فـیـلـم پیـدا مـی کـنـیـد؟

آخریـن ویـدیـوهـا

بـفـرمـایـیـد گیـلـاس

22 دقـیـقـه پیـش

قـطعه قـرمـز غمـگیـن

37 دقـیـقـه پیـش

آی دلـم مـردم از خنـده

37 دقـیـقـه پیـش

احسـاس مـلـت

47 دقـیـقـه پیـش