ورژن راک، آهـنـگ جی آیـدل LATATA تـوسـط گروه ONEWE

7
گروهONEWER ی جورایـی مـیـشـه گف مـجمـوعه از گروه ONEUS هـسـتـش (: خوب نـظرتـون در مـوردش چـیـه؟؟؟؟ latata جز بـهـتـریـن آهـنـگ هـای دیـبـو هـسـتـش ^_^ آپارات نـپاک چـیـزی نـداره مـمـنـون :)

آخریـن ویـدیـوهـا

Adjusting Perspective Matching

2 دقـیـقـه پیـش

سـوهـان روح

3 دقـیـقـه پیـش