بـحث و گفـتـگو در ایـنـسـتـاگرام چـهـارشـنـبـه هـا بـه صـورت زنـده ۱۷ مـهـر

13
طبـق هـر چـهـارشـنـبـه بـا پخش زنـده ایـنـسـتـاگرام مـیـهـمـان شـمـا کـاربـران عزیـز هـسـتـیـم. ایـن هـفـتـه زهـرا و عرفـان پاسـخگوی سـوالـات کـاربـران عزیـز بـودنـد. در ایـن لـایـو هـا شـمـا مـی تـوانـیـد کـلـیـه سـوالـات خود را در زمـیـنـه ارزهـای دیـجیـتـال و تـکـنـولـوژی بـلـاکـچـیـن مـطرح کـنـیـد. الـبـتـه مـتـنـاسـب بـا مـوضـوعات روز در ابـتـدای هـر لـایـو مـوضـوعی مـورد بـحث و بـررسـی قـرار مـی گیـرد کـه کـاربـران نـیـز بـه ایـن بـحث هـا مـی پیـونـدنـد و در کـنـار سـوالـاتـشـان نـظرات خود را نـیـز بـیـان مـی کـنـن

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

اوکـرایـن

1 دقـیـقـه قـبـل

سـاخت تـرقـه پارت 1

1 دقـیـقـه قـبـل

هـانـده زیـبـا❤

16 دقـیـقـه پیـش

coronavirus

16 دقـیـقـه پیـش