بـحث و گفـتـگو در ایـنـسـتـاگرام چـهـارشـنـبـه هـا بـه صـورت زنـده ۱۷ مـهـر

4
طبـق هـر چـهـارشـنـبـه بـا پخش زنـده ایـنـسـتـاگرام مـیـهـمـان شـمـا کـاربـران عزیـز هـسـتـیـم. ایـن هـفـتـه زهـرا و عرفـان پاسـخگوی سـوالـات کـاربـران عزیـز بـودنـد. در ایـن لـایـو هـا شـمـا مـی تـوانـیـد کـلـیـه سـوالـات خود را در زمـیـنـه ارزهـای دیـجیـتـال و تـکـنـولـوژی بـلـاکـچـیـن مـطرح کـنـیـد. الـبـتـه مـتـنـاسـب بـا مـوضـوعات روز در ابـتـدای هـر لـایـو مـوضـوعی مـورد بـحث و بـررسـی قـرار مـی گیـرد کـه کـاربـران نـیـز بـه ایـن بـحث هـا مـی پیـونـدنـد و در کـنـار سـوالـاتـشـان نـظرات خود را نـیـز بـیـان مـی کـنـن

آخریـن ویـدیـوهـا

Adjusting Perspective Matching

4 دقـیـقـه پیـش

سـوهـان روح

5 دقـیـقـه پیـش