زادگاه مـلـانـصـرالـدیـن در تـرکـیـه - تـابـسـتـان 1398

5
سـفـر بـه روسـیـه بـا مـاشـیـن شـخصـی، از طریـق تـرکـیـه و گرجسـتـان. تـابـسـتـان 1398 -تـصـاویـر و گزارش سـفـر در کـانـال تـلـگرام:https://t.me/sorooshtravels- هـمـچـنـیـن در وب سـایـت:https://soroosh-travels.com/?p=27325وhttps://soroosh-travels.com/?p=26401---از وب سـایـتـسـفـر زنـدگی اسـتـدیـدن فـرمـایـیـد:soroosh-travels.com

آخریـن ویـدیـوهـا

گیـتـار و مـوزیـک

6 دقـیـقـه پیـش