راهـنـمـای کـودک در پیـاده روی اربـعیـن

13
شـایـد شـمـا هـم از اون دسـتـه مـادرایـی بـاشـیـن کـه فـکـر مـیـکـنـیـن بـا بـچـه هـا نـمـیـشـه تـو ایـام اربـعیـن بـه کـربـلـا رفـت امـا مـا بـه شـمـا مـیـگیـم کـه بـا رعایـت چـنـد نـکـتـه مـیـشـه سـفـر خوبـی رو تـجربـه کـرد فـقـط کـافـیـه مـا رو هـمـراهـی کـنـیـد و ایـن نـکـتـه هـا رو بـه خاطر بـسـپریـد .

آخریـن ویـدیـوهـا

Suits.S04E08 du

12 دقـیـقـه پیـش

Suits.S04E07 du

32 دقـیـقـه پیـش

احسـاس مـلـت

1 سـاعت قـبـل