گفـتـوگوی اختـصـاصـی کـادوسـخبـر بـا عیـسـی چـولـانـدیـم نـقـاش

5
مـبـلـمـان شـهـری از اجزای ضـروری و جدایـی نـاپذیـر شـهـرهـا بـوده و در بـهـبـود کـیـفـیـت مـحیـط و رضـایـت شـهـرونـدان تأثیـر دارد. علـاوه بـر ایـن بـیـن عدم رعایـت اصـول اسـتـانـداردهـای مـبـلـمـان شـهـری و بـه وجود آمـدن سـاختـار نـامـوزون شـهـری و کـاهـش کـیـفـیـت مـحیـط شـهـری و هـمـچـنـیـن بـازده روحی و روانـی شـهـرونـدان هـمـبـسـتـگی بـالـایـی وجود دارد.در ایـن خصـوص بـا عیـسـی چـولـانـدیـم نـقـاش و اسـتـاد دانـشـگاه گفـت وگویـی تـصـویـری داشـتـیـم تـا از مـبـلـمـان شـهـری و نـقـش آن در زنـدگی مـردم شـهـر

آخریـن ویـدیـوهـا

How to Sail on Starlight

12 دقـیـقـه پیـش

تـانـک M4 Sherman

12 دقـیـقـه پیـش