تـیـزر جدیـد فـیـلـم قـانـون مـورفـی سـاختـه رامـبـد جوان _1397

14
قـانـون مـورفـی فـیـلـمـی در ژانـر کـمـدی و اکـشـن بـه کـارگردانـی رامـبـد جوان و تـهـیـه کـنـنـدگی مـحمـد شـایـسـتـه اسـت کـه در ۱۲ دی ۱۳۹۷ بـه روی پرده سـیـنـمـاهـا رفـت.

آخریـن ویـدیـوهـا

Adjusting Perspective Matching

4 دقـیـقـه پیـش

سـوهـان روح

5 دقـیـقـه پیـش