تـیـزر شـاد و دیـدنـی قـانـون مـورفـی بـه کـارگردانـی رامـبـد جوان_1397

15
قـانـون مـورفـی فـیـلـمـی در ژانـر کـمـدی و اکـشـن بـه کـارگردانـی رامـبـد جوان و تـهـیـه کـنـنـدگی مـحمـد شـایـسـتـه اسـت کـه در ۱۲ دی ۱۳۹۷ بـه روی پرده سـیـنـمـاهـا رفـت.

آخریـن ویـدیـوهـا

Adjusting Perspective Matching

5 دقـیـقـه پیـش

سـوهـان روح

6 دقـیـقـه پیـش