مـرنـیـنـگ روتـیـن مـن

4
مـن ایـن مـرنـیـنـگ روتـیـن رو شـنـبـه هـفـتـه پیـش گرفـتـم و تـوی ایـن چـنـد روز روشـکـار دارم و چـنـد روزم تـاخیـر افـتـاد در گذاشـتـنـش. بـبـخشـیـد دیـگه بـد شـد. دوسـت داشـتـیـد نـظر بـدیـد و لـایـک کـنـیـد.

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

گیـتـار و مـوزیـک

11 ثانـیـه پیـش