وَس چـیـسـت و چـرا پایـان یـافـت؟

20
در گام اول پایـان وس، اپراتـورهـا مـلـزم شـدنـد تـا طی یـک هـفـتـه بـه مـشـتـرکـیـن اعلـام کـنـنـد در سـه سـال گذشـتـه چـه مـبـلـغی از آنـهـا بـرای خدمـات ارزش افـزوده بـه جیـب شـرکـت هـای واسـطه رفـتـه اسـت.// امـا از VAS چـه مـی دانـیـم؟

آخریـن ویـدیـوهـا

قـطعه قـرمـز غمـگیـن

5 دقـیـقـه پیـش

آی دلـم مـردم از خنـده

5 دقـیـقـه پیـش

احسـاس مـلـت

15 دقـیـقـه پیـش

مـیـلـی سـیـلـیـس

16 دقـیـقـه پیـش

بـرش تـنـه درخت

30 دقـیـقـه پیـش

Fortnaite chbter 2 sezn 2

30 دقـیـقـه پیـش

GTA SA part 29 کـشـتـن jizzy

30 دقـیـقـه پیـش

ویـدیـو brawl stars

30 دقـیـقـه پیـش

تـراختـوروم مـنـیـم

30 دقـیـقـه پیـش

ژیـمـیـنـاسـتـیـک

30 دقـیـقـه پیـش