وَس چـیـسـت و چـرا پایـان یـافـت؟

5
در گام اول پایـان وس، اپراتـورهـا مـلـزم شـدنـد تـا طی یـک هـفـتـه بـه مـشـتـرکـیـن اعلـام کـنـنـد در سـه سـال گذشـتـه چـه مـبـلـغی از آنـهـا بـرای خدمـات ارزش افـزوده بـه جیـب شـرکـت هـای واسـطه رفـتـه اسـت.// امـا از VAS چـه مـی دانـیـم؟

آخریـن ویـدیـوهـا

گیـتـار و مـوزیـک

1 دقـیـقـه قـبـل