روزنـامـهـنـگار کُرد در بـی بـی سـی فـارسـی

11
روزنـامـه نـگار کُرد در بـی بـی سـی فـارسـی: مـتـحدان امـریـکـا و حتـی فـرمـانـدهـان نـظامـی امـریـکـایـی مـسـتـقـر در مـنـطقـه از تـصـمـیـم نـاگهـانـی و شـبـانـه تـرامـپ بـرای خارج کـردن ارتـش امـریـکـا از شـمـال سـوریـه، شـوکـه و مـتـحیـر شـده انـداکـنـون ایـن نـگاه تـقـویـت مـی شـود کـه امـریـکـا هـم پیـمـان قـابـل اعتـمـادی نـیـسـت و نـمـی تـوان رویـش حسـاب کـرد. ایـن اقـدام بـرای عربـسـتـان و عراق هـم حاوی پیـام اسـت@Bisimchimedia

آخریـن ویـدیـوهـا

مـعاد جلـسـه اول

4 سـاعت پیـش