آیـت الـلـه رئیـسـی: بـایـد از گزارشـگران فـسـاد اسـتـقـبـال و آنـهـا را تـشـویـق کـرد

4
آیـت الـلـه رئیـسـی: بـایـد از گزارشـگران فـسـاد اسـتـقـبـال و آنـهـا را تـشـویـق کـردبـایـد از کـسـانـی کـه نـسـبـت بـه بـیـت الـمـال حسـاسـیـت دارنـد حمـایـت کـرد @Bisimchimedia

آخریـن ویـدیـوهـا

گیـتـار و مـوزیـک

2 دقـیـقـه پیـش