دعوت جوان عراقـی از مـردم ایـران بـرای حضـور در پیـادهـروی اربـعیـن؛

17
⭕️ دعوت جوان عراقـی از مـردم ایـران بـرای حضـور در پیـاده روی اربـعیـن؛تـوجه بـه تـوطئه هـای آمـریـکـا و سـعودی مـلـعون نـکـنـیـد. شـمـا روی سـر مـا و روی چـشـم مـا جا داریـد..الـحق کـه #الـحسـیـن_یـجمـعنـا..

آخریـن ویـدیـوهـا

Suits.S04E08 du

4 دقـیـقـه پیـش

Suits.S04E07 du

24 دقـیـقـه پیـش

بـفـرمـایـیـد گیـلـاس

59 دقـیـقـه پیـش

احسـاس مـلـت

1 سـاعت قـبـل