دعوت جوان عراقـی از مـردم ایـران بـرای حضـور در پیـادهـروی اربـعیـن؛

6
⭕️ دعوت جوان عراقـی از مـردم ایـران بـرای حضـور در پیـاده روی اربـعیـن؛تـوجه بـه تـوطئه هـای آمـریـکـا و سـعودی مـلـعون نـکـنـیـد. شـمـا روی سـر مـا و روی چـشـم مـا جا داریـد..الـحق کـه #الـحسـیـن_یـجمـعنـا..

آخریـن ویـدیـوهـا