راز بـقـا - گنـجشـک

26
مـجمـوعه جذاب راز بـقـا، هـمـزیـسـتـی حیـوانـات در کـنـار یـکـدیـگر و مـبـارزه هـای آن هـا در مـقـابـل دیـگر جانـداران بـرای حیـات در طبـیـعت را بـه تـصـویـر مـی کـشـد.هـمـچـنـیـن نـشـان دهـنـده طبـیـعت زیـبـای هـسـتـی، در قـاب چـشـمـان بـیـنـنـده اسـت.مـسـتـنـد شـگفـت انـگیـز راز بـقـا را مـی تـوان از شـبـکـه مـسـتـنـد تـمـاشـا کـرد و یـا اگر مـوفـق بـه تـمـاشـای بـرنـامـه جذاب راز بـقـا نـشـدیـد مـی تـوانـیـد آن را از آفـریـنـش مـشـاهـده کـنـیـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

MV/RED MOON/مـاه قـرمـز/KARD

2 دقـیـقـه پیـش

قـفـس کـد 210

2 دقـیـقـه پیـش

بـرلـیـن آلـمـان

2 دقـیـقـه پیـش

گوشـی بـاربـی

3 دقـیـقـه پیـش

نـشـت گیـر رادیـاتـور

3 دقـیـقـه پیـش