هـدفـون p47

45
قـیـمـت کـنـونـی ایـن کـالـا فـقـط 78 تـومـان مـی بـاشـد!هـدفـون هـای بـا کـیـفـیـت p47 در رنـگبـنـدی مـختـلـف بـا کـیـفـی فـوق الـعاده!مـمـوری خور و دارای بـلـوتـوث.AUX ومـکـالـمـهـفـروش فـقـط در وبـسـایـت یـا ایـنـسـتـاگرام کـالـافـرنـیـک!kalafarnic.com.@kalafarnic

آخریـن ویـدیـوهـا

قـطعه قـرمـز غمـگیـن

2 دقـیـقـه پیـش

آی دلـم مـردم از خنـده

3 دقـیـقـه پیـش

احسـاس مـلـت

13 دقـیـقـه پیـش

مـیـلـی سـیـلـیـس

13 دقـیـقـه پیـش

بـرش تـنـه درخت

27 دقـیـقـه پیـش

Fortnaite chbter 2 sezn 2

27 دقـیـقـه پیـش

GTA SA part 29 کـشـتـن jizzy

27 دقـیـقـه پیـش

ویـدیـو brawl stars

27 دقـیـقـه پیـش

تـراختـوروم مـنـیـم

28 دقـیـقـه پیـش

ژیـمـیـنـاسـتـیـک

28 دقـیـقـه پیـش