آن روزهـا...

30
غزلـی سـرودهٔ مـرضـیـه فـرمـانـی " روزی رگ خشـکـیـد ه ام یـک رود جاری بـود آن روزهـایـی کـه قـرار بـی قـراری بـود آن روزهـا کـه بـا مـن از آیـنـده مـی گفـتـی آن روزهـا حتّی زمـسـتـان هـم بـهـاری بـود در تـو خودم را دیـده بـودم، بـاورت کـردم آن روزهـا کـه قـلـب تـو آیـیـنـه کـاری بـود آن روزهـا...آن روزهـا...آن روزهـای دور آن روزهـا کـه در دلـم امّیـد یـاری بـود هـر شـب بـه شـوقـت خواب از چـشـمـان مـن مـی رفـت هـر شـب بـرایـت کـار مـن چـشـم انـتـظاری بـود پا مـی کـشـیـدی گاهـی از ای

آخریـن ویـدیـوهـا

قـطعه قـرمـز غمـگیـن

9 دقـیـقـه پیـش

آی دلـم مـردم از خنـده

10 دقـیـقـه پیـش

احسـاس مـلـت

20 دقـیـقـه پیـش

مـیـلـی سـیـلـیـس

20 دقـیـقـه پیـش

بـرش تـنـه درخت

34 دقـیـقـه پیـش

Fortnaite chbter 2 sezn 2

34 دقـیـقـه پیـش

GTA SA part 29 کـشـتـن jizzy

34 دقـیـقـه پیـش

ویـدیـو brawl stars

34 دقـیـقـه پیـش

تـراختـوروم مـنـیـم

35 دقـیـقـه پیـش

ژیـمـیـنـاسـتـیـک

35 دقـیـقـه پیـش