مـاجراجویـی در پاریـس فـصـل ۳ قـسـمـت ۲۵ زیـرنـویـس فـارسـی

25
ایـن سـریـال کـارتـونـی زنـدگی دو نـوجوان مـعمـولـی اهـل پاریـس بـا نـام هـای مـاریـنـه تـه و آدریـان را بـه تـصـویـر مـیـکـشـد کـه پس از مـشـاهـده تـهـدیـدهـای یـک مـوجود شـرور، ایـن دو شـخصـیـت بـه دو ابـرقـهـرمـان بـه نـام هـای لـیـدی بـاگ و کـت نـویـر تـبـدیـل مـیـشـونـد تـا از پاریـس در مـقـابـل تـبـهـکـاران مـحافـظت کـنـنـد و

آخریـن ویـدیـوهـا

بـاسـن زیـبـا

8 دقـیـقـه پیـش

تـریـلـر پیـنـوکـیـو

13 دقـیـقـه پیـش

یـوزازسـیـف در لـار

13 دقـیـقـه پیـش

تـورهـای شـاد گروهـی

17 دقـیـقـه پیـش

درامـدزایـی

18 دقـیـقـه پیـش

دوخت مـخفـی

18 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 20

18 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 19

18 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 18

18 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 16

18 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 15

18 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 3

28 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 2

28 دقـیـقـه پیـش

خورشـیـد پنـهـان

28 دقـیـقـه پیـش