مـاجراجویـی در پاریـس فـصـل ۳ قـسـمـت ۲۵ زیـرنـویـس فـارسـی

836
ایـن سـریـال کـارتـونـی زنـدگی دو نـوجوان مـعمـولـی اهـل پاریـس بـا نـام هـای مـاریـنـه تـه و آدریـان را بـه تـصـویـر مـیـکـشـد کـه پس از مـشـاهـده تـهـدیـدهـای یـک مـوجود شـرور، ایـن دو شـخصـیـت بـه دو ابـرقـهـرمـان بـه نـام هـای لـیـدی بـاگ و کـت نـویـر تـبـدیـل مـیـشـونـد تـا از پاریـس در مـقـابـل تـبـهـکـاران مـحافـظت کـنـنـد و

آخریـن ویـدیـوهـا

یـجـی کـیـوتي^^

1 سـاعت قـبـل