تـدریـس فـیـزیـک کـنـکـور - بـررسـی کـیـفـی مـدار ، الـگوی بـجه ریـیـس - اسـتـاد کـامـیـار قـسـمـت اول

59
تـدریـس فـیـزیـک کـنـکـور - بـررسـی کـیـفـی مـدار ، الـگوی بـجه ریـیـس - اسـتـاد کـامـیـار قـسـمـت اول بـا الـگو هـای حرف آخر یـک بـار بـرای هـمـیـشـه یـادبـگیـریـد. بـرای تـهـیـه مـحصـولـات حرف آخر و مـشـاوره از طریـق زیـر اقـدام کـنـیـد 02166035600 http://harfeakhar.ir

آخریـن ویـدیـوهـا

مـالـک اشـتـر زمـانـه

6 دقـیـقـه پیـش

امـوزش1

6 دقـیـقـه پیـش

بـازی واچ داگز2

7 دقـیـقـه پیـش

مـیـکـسـی دختـرانـه

7 دقـیـقـه پیـش

مـقـایـسـه a10 و a10s

7 دقـیـقـه پیـش

یـه تـوپ عجیـب

11 دقـیـقـه پیـش