خلـاصـه کـتـاب اصـول مـذاکـرات مـکـاتـبـات و قـراردادهـای تـجاری pdf

37
خلـاصـه کـتـاب اصـول مـذاکـرات مـکـاتـبـات و قـراردادهـای تـجاری.بـرای دانـلـود فـایـل بـر روی لـیـنـک زیـر کـلـیـک نـمـایـیـد.http://youfiles.ir/product/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1/خلـاصـه کـتـاب اصـول مـذاکـرات مـکـاتـبـات و قـراردادهـای تـجاریـکـلـیـد شـروع یـک کـسـب و کـار اقـتـصـا

آخریـن ویـدیـوهـا

تـیـزر دیـتـا سـنـتـر

1 دقـیـقـه قـبـل

ابـوالـحسـن نـجفـی

1 دقـیـقـه قـبـل

ولـاديمير لـنين

1 دقـیـقـه قـبـل

فـانـی سـگهـا

2 دقـیـقـه پیـش

خوب،بـد،جلـف

3 دقـیـقـه پیـش

مـظفـر بـغیـاز

3 دقـیـقـه پیـش

کـتـاب اسـمـانـی

3 دقـیـقـه پیـش