دانـلـود جزوه پایـگاه داده پیـشـرفـتـه ارشـد pdf

12
جزوه پایـگاه داده پیـشـرفـتـه ارشـد هـمـراه نـمـونـه سـوال.بـرای دانـلـود فـایـل بـر روی لـیـنـک زیـر کـلـیـک نـمـایـیـد.http://youfiles.ir/product/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%85/کـتـاب و جزوه پایـگاه داده پیـشـرفـتـه را شـامـل اسـلـایـد و مـفـاهـیـم درس پایـگاه داده پیـشـرفـتـه در

آخریـن ویـدیـوهـا

ljk100000012

9 دقـیـقـه پیـش

یـوگای خنـده

9 دقـیـقـه پیـش

درخواسـتـی Negins world

9 دقـیـقـه پیـش

motorsanghin

9 دقـیـقـه پیـش

Q and A پارت دوم

9 دقـیـقـه پیـش

#آمـوزش_زبـان_کـره_ای

9 دقـیـقـه پیـش

آزمـایـشـات شـیـمـی

9 دقـیـقـه پیـش

عشـق ابـدی

10 دقـیـقـه پیـش

سـاخت مـوشـن لـوگو

10 دقـیـقـه پیـش

رمـز پويا

10 دقـیـقـه پیـش

پرواز بـر فـراز خزر

14 دقـیـقـه پیـش

Eye of the Beholder

14 دقـیـقـه پیـش