مـراحل کـامـل پاکـسـازی پوسـت در خانـه

10
یـه قـرتـی بـازی تـمـام عیـار کـه هـم حال پوسـتـمـونـو خوب مـیـکـنـه هـم روحیـه مـونـو هـمـه چـی هـم آسـون و در دسـتـرسـه بـایـد کـم کـم بـه فـکـر ورزش هـم بـاشـیـمـا! الـبـتـه فـکـر کـنـم ورزشـکـار زیـاد داریـم ایـنـجا! ایـنـو بـرای تـنـبـلـایـی مـثل خودم مـیـگم پوسـت خوب و سـالـم از صـدتـا آرایـش بـهـتـره .هـر مـاسـکـی رو قـبـل از اسـتـفـاده حتـمـا تـسـت کـنـیـد کـه مـطمئن بـشـیـد بـه مـوادش حسـاسـیـت نـداریـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

حسـابـداری

2 دقـیـقـه پیـش

یـاسـوج مـلـک

2 دقـیـقـه پیـش

تـرسـنـاکـجن

2 دقـیـقـه پیـش

گران شـدنـد بـنـزیـن

2 دقـیـقـه پیـش

مـهـدی دشـتـی

3 دقـیـقـه پیـش

تـکـنـیـک اوم پرتـوآ

3 دقـیـقـه پیـش

ام ام ای

3 دقـیـقـه پیـش

غیـرت را مـعنـی کـرد

3 دقـیـقـه پیـش

چـراغ آبـنـمـاrgb

3 دقـیـقـه پیـش

مـونـتـاژsmd

3 دقـیـقـه پیـش

تـرانـس

3 دقـیـقـه پیـش

اون ی آدم افـسـردس....

3 دقـیـقـه پیـش

فـیـلـم مـهـدی دشـتـی

7 دقـیـقـه پیـش

سـمـعک ۱۰۰٪ نـامـرئی

7 دقـیـقـه پیـش

پژو۴۰۵خارجی

7 دقـیـقـه پیـش