کـیـک تـولـدت رو خودت درسـت کـن !!

6
آمـوزش درسـت کـردن یـک کـیـک خوشـمـزه کـه بـا تـزیـیـن اون بـا سـلـیـقـه خودتـون مـیـتـونـیـد بـرای تـولـد عزیـزانـتـو هـدیـه بـبـریـد.مـواد لـازم:آرد: یـک فـنـجانـبـکـیـنـگ پودر یـک قـاشـق مـربـا خوریـتـخم مـرغ 2 عددوانـیـل نـصـف قـاسـم مـربـا خوریـشـکـر نـصـف پیـمـانـهـروغن یـک چـهـارم پیـمـانـهـشـیـر یـک دوم پیـمـانـه

آخریـن ویـدیـوهـا

حسـابـداری

2 دقـیـقـه پیـش

یـاسـوج مـلـک

2 دقـیـقـه پیـش

تـرسـنـاکـجن

3 دقـیـقـه پیـش

گران شـدنـد بـنـزیـن

3 دقـیـقـه پیـش

مـهـدی دشـتـی

3 دقـیـقـه پیـش

تـکـنـیـک اوم پرتـوآ

3 دقـیـقـه پیـش

ام ام ای

3 دقـیـقـه پیـش

غیـرت را مـعنـی کـرد

3 دقـیـقـه پیـش

چـراغ آبـنـمـاrgb

3 دقـیـقـه پیـش

مـونـتـاژsmd

3 دقـیـقـه پیـش

تـرانـس

3 دقـیـقـه پیـش

اون ی آدم افـسـردس....

3 دقـیـقـه پیـش

فـیـلـم مـهـدی دشـتـی

7 دقـیـقـه پیـش

سـمـعک ۱۰۰٪ نـامـرئی

7 دقـیـقـه پیـش

پژو۴۰۵خارجی

7 دقـیـقـه پیـش