کـیـک تـولـدت رو خودت درسـت کـن !!

14
آمـوزش درسـت کـردن یـک کـیـک خوشـمـزه کـه بـا تـزیـیـن اون بـا سـلـیـقـه خودتـون مـیـتـونـیـد بـرای تـولـد عزیـزانـتـو هـدیـه بـبـریـد.مـواد لـازم:آرد: یـک فـنـجانـبـکـیـنـگ پودر یـک قـاشـق مـربـا خوریـتـخم مـرغ 2 عددوانـیـل نـصـف قـاسـم مـربـا خوریـشـکـر نـصـف پیـمـانـهـروغن یـک چـهـارم پیـمـانـهـشـیـر یـک دوم پیـمـانـه

آخریـن ویـدیـوهـا

مـالـک اشـتـر زمـانـه

4 دقـیـقـه پیـش

امـوزش1

5 دقـیـقـه پیـش

بـازی واچ داگز2

5 دقـیـقـه پیـش

مـیـکـسـی دختـرانـه

5 دقـیـقـه پیـش

مـقـایـسـه a10 و a10s

6 دقـیـقـه پیـش

یـه تـوپ عجیـب

9 دقـیـقـه پیـش