کـلـی ایـده قـشـنـگ بـرای طراحی نـاخن

12
در ایـن ویـدیـو بـه شـمـا چـنـد تـرفـنـد راحت و سـاده بـرای طراحی نـاخن هـایـتـان را آمـوزش مـی دهـد بـا هـم تـمـاشـا کـنـیـم.

آخریـن ویـدیـوهـا

حسـابـداری

3 دقـیـقـه پیـش

یـاسـوج مـلـک

3 دقـیـقـه پیـش

تـرسـنـاکـجن

3 دقـیـقـه پیـش

گران شـدنـد بـنـزیـن

3 دقـیـقـه پیـش

مـهـدی دشـتـی

3 دقـیـقـه پیـش

تـکـنـیـک اوم پرتـوآ

3 دقـیـقـه پیـش

ام ام ای

3 دقـیـقـه پیـش

غیـرت را مـعنـی کـرد

3 دقـیـقـه پیـش

چـراغ آبـنـمـاrgb

4 دقـیـقـه پیـش

مـونـتـاژsmd

4 دقـیـقـه پیـش

تـرانـس

4 دقـیـقـه پیـش

اون ی آدم افـسـردس....

4 دقـیـقـه پیـش

فـیـلـم مـهـدی دشـتـی

8 دقـیـقـه پیـش

سـمـعک ۱۰۰٪ نـامـرئی

8 دقـیـقـه پیـش

پژو۴۰۵خارجی

8 دقـیـقـه پیـش