آمـوزش کـامـل تـعمـیـرات یـخچـال و فـریـزر _ 09130919448

10
آمـوزش تـعمـیـر یـخچـال فـریـزر شـامـل 16 سـاعت ویـدئو آمـوزشـی اسـت کـه تـعمـیـرات آب سـرد کـن یـخ سـاز و درب یـخچـال بـخشـی از آن اسـت. نـحوه تـعویـض قـطعات مـختـلـف یـخچـال و بـررسـی مـشـکـل نـشـتـی آب بـخشـی دیـگر از مـواردی اسـت کـه دوره آمـوزش تـعمـیـر یـخچـال فـریـزر در اختـیـارتـان قـرار مـی دهـد. پس از مـشـاهـده ویـدئوهـا بـا چـگونـگی تـعمـیـر و تـعویـض قـطعات مـختـلـف یـخچـال هـای الـجی سـامـسـونـگسـایـد بـای سـایـد و... آشـنـا خواهـیـد شـد. دارای گارانـتـی بـازگشـت وجه در صـورت عدم رضـایـت م

آخریـن ویـدیـوهـا

ljk100000012

8 دقـیـقـه پیـش

یـوگای خنـده

9 دقـیـقـه پیـش

درخواسـتـی Negins world

9 دقـیـقـه پیـش

motorsanghin

9 دقـیـقـه پیـش

Q and A پارت دوم

9 دقـیـقـه پیـش

#آمـوزش_زبـان_کـره_ای

9 دقـیـقـه پیـش

آزمـایـشـات شـیـمـی

9 دقـیـقـه پیـش

عشـق ابـدی

9 دقـیـقـه پیـش

سـاخت مـوشـن لـوگو

9 دقـیـقـه پیـش

رمـز پويا

10 دقـیـقـه پیـش

پرواز بـر فـراز خزر

14 دقـیـقـه پیـش

Eye of the Beholder

14 دقـیـقـه پیـش