بـرنـامـه نـویـسـی شـی گرایـی در جاوا و سـی شـارپ قـسـمـت 1

15
ایـن ویـدیـو شـامـل امـوزش هـای مـفـاهـیـم پایـه شـی گرایـی و سـی شـارپ بـصـورت مـقـایـسـه ای مـی بـاشـد

آخریـن ویـدیـوهـا

پرواز بـر فـراز خزر

13 ثانـیـه پیـش

Eye of the Beholder

13 ثانـیـه پیـش

cbr_1000

24 ثانـیـه پیـش

Dubsmsh...is great

25 ثانـیـه پیـش

rainbow game play

28 ثانـیـه پیـش

WOLFAROMA

33 ثانـیـه پیـش

حسـن ریـونـدی!!!

59 ثانـیـه پیـش

حسـابـداری

4 دقـیـقـه پیـش

یـاسـوج مـلـک

4 دقـیـقـه پیـش

تـرسـنـاکـجن

5 دقـیـقـه پیـش

گران شـدنـد بـنـزیـن

5 دقـیـقـه پیـش

مـهـدی دشـتـی

5 دقـیـقـه پیـش

تـکـنـیـک اوم پرتـوآ

5 دقـیـقـه پیـش

ام ام ای

5 دقـیـقـه پیـش

غیـرت را مـعنـی کـرد

5 دقـیـقـه پیـش