زنـبـورداری از مـبـتـدی تـا حرفـه ای - www.118file.com

13
آمـوزش زنـبـورداری از مـبـتـدی تـا حرفـه ای بـرای اولـیـن بـار در ایـران کـه بـا گذرانـدن ایـن دوره مـیـتـوانـیـد زنـبـوردار حرفـه ای شـویـد. بـا مـشـاهـده ایـن دوره قـطعا درآمـدهـای مـیـلـیـونـی کـسـب خواهـیـد کـرد. پرورش زنـبـورعسـل از دیـربـاز جزو شـغل هـای دوسـت داشـتـنـی و درآمـدزا بـوده کـه تـرفـنـدهـای خاصـی داشـتـه کـه در صـورت عدم رعایـت ایـن تـرفـنـدهـا زنـبـورهـا و زنـبـورداری و کـنـدو هـا بـطور کـامـل از بـیـن خواهـنـد رفـت. دارای گارانـتـی بـازگشـت وجه در صـورت عدم رضـایـت مـشـتـری

آخریـن ویـدیـوهـا

ljk100000012

13 دقـیـقـه پیـش

یـوگای خنـده

13 دقـیـقـه پیـش

درخواسـتـی Negins world

13 دقـیـقـه پیـش

motorsanghin

13 دقـیـقـه پیـش

Q and A پارت دوم

13 دقـیـقـه پیـش

#آمـوزش_زبـان_کـره_ای

14 دقـیـقـه پیـش

آزمـایـشـات شـیـمـی

14 دقـیـقـه پیـش

عشـق ابـدی

14 دقـیـقـه پیـش

سـاخت مـوشـن لـوگو

14 دقـیـقـه پیـش

رمـز پويا

14 دقـیـقـه پیـش

پرواز بـر فـراز خزر

18 دقـیـقـه پیـش

Eye of the Beholder

18 دقـیـقـه پیـش