زنـبـورداری از مـبـتـدی تـا حرفـه ای - www.118file.com

64
آمـوزش زنـبـورداری از مـبـتـدی تـا حرفـه ای بـرای اولـیـن بـار در ایـران کـه بـا گذرانـدن ایـن دوره مـیـتـوانـیـد زنـبـوردار حرفـه ای شـویـد. بـا مـشـاهـده ایـن دوره قـطعا درآمـدهـای مـیـلـیـونـی کـسـب خواهـیـد کـرد. پرورش زنـبـورعسـل از دیـربـاز جزو شـغل هـای دوسـت داشـتـنـی و درآمـدزا بـوده کـه تـرفـنـدهـای خاصـی داشـتـه کـه در صـورت عدم رعایـت ایـن تـرفـنـدهـا زنـبـورهـا و زنـبـورداری و کـنـدو هـا بـطور کـامـل از بـیـن خواهـنـد رفـت. دارای گارانـتـی بـازگشـت وجه در صـورت عدم رضـایـت مـشـتـری

آخریـن ویـدیـوهـا

Gta sa انـدرویـد و مـن

16 ثانـیـه پیـش

شـارژر سـاده هـمـراه

45 ثانـیـه پیـش

تـیـزر دیـتـا سـنـتـر

8 دقـیـقـه پیـش

ابـوالـحسـن نـجفـی

8 دقـیـقـه پیـش

ولـاديمير لـنين

9 دقـیـقـه پیـش

فـانـی سـگهـا

9 دقـیـقـه پیـش