مـخمـل پاش سـپهـر - مـخمـلـپاشـی روی مـقـوا

34
بـا دسـتـگاه مـخمـل پاش سـپهـر مـیـتـوانـیـد روی تـمـامـی اجسـام مـخمـلـپاشـی انـجام دهـیـد . تـزیـیـن اجسـام بـا مـخمـلـپاش و پوشـش مـخمـلـی روی کـار جلـوه جدیـدی بـه کـالـای شـمـا مـیـدهـد . بـرای اطلـاعات بـیـشـتـر بـا شـمـاره هـای 77844399 - 77699465 - 09123253227 تـمـاس حاصـل نـمـایـیـد یـا بـه سـایـت - کـانـال تـلـگرام و ایـنـسـتـاگرام مـا مـراجعه فـرمـایـیـد .instagram.com/makhmalpash - t.me/makhmalpash - makhmalpash.com

آخریـن ویـدیـوهـا

کـلـیـپ کـره ای♥

1 سـاعت قـبـل

کـلـیـپ کـره ای❤

1 سـاعت قـبـل