مـخمـل پاش سـپهـر - مـخمـلـپاشـی روی مـقـوا

14
بـا دسـتـگاه مـخمـل پاش سـپهـر مـیـتـوانـیـد روی تـمـامـی اجسـام مـخمـلـپاشـی انـجام دهـیـد . تـزیـیـن اجسـام بـا مـخمـلـپاش و پوشـش مـخمـلـی روی کـار جلـوه جدیـدی بـه کـالـای شـمـا مـیـدهـد . بـرای اطلـاعات بـیـشـتـر بـا شـمـاره هـای 77844399 - 77699465 - 09123253227 تـمـاس حاصـل نـمـایـیـد یـا بـه سـایـت - کـانـال تـلـگرام و ایـنـسـتـاگرام مـا مـراجعه فـرمـایـیـد .instagram.com/makhmalpash - t.me/makhmalpash - makhmalpash.com

آخریـن ویـدیـوهـا

حاج رضـا پور اکـرمـی

20 دقـیـقـه پیـش

بـاسـن زیـبـا

30 دقـیـقـه پیـش

تـریـلـر پیـنـوکـیـو

35 دقـیـقـه پیـش

یـوزازسـیـف در لـار

35 دقـیـقـه پیـش

تـورهـای شـاد گروهـی

40 دقـیـقـه پیـش

درامـدزایـی

40 دقـیـقـه پیـش

دوخت مـخفـی

40 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 20

40 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 19

40 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 18

40 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 16

40 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 15

40 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 3

50 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 2

50 دقـیـقـه پیـش

خورشـیـد پنـهـان

50 دقـیـقـه پیـش