آمـوزش مـجازی نـرم افـزار مـتـلـب

45
فـصـل چـهـارم آمـوزش مـجازی #مـتـلـب ویـژه دانـشـجویـان مـهـنـدسـی #پلـیـمـر #شـیـمـی #مـکـانـیـک #نـفـت در ایـن فـصـل از #آمـوزش_مـجازی مـتـلـب قـصـد داریـم بـا روش هـای بـرنـامـه نـویـسـی و کـد نـویـسـی آشـنـا شـویـم در ایـن قـسـمـت بـا دسـتـور شـرطی if آشـنـا مـی شـویـم در ایـن جلـسـه مـورد بـررسـی قـرار مـی گیـرنـد #فـصـل_چـهـارم #قـسـمـت_پنـجم#آلـپ #ALPE #MATLAB

آخریـن ویـدیـوهـا

کـلـیـپ کـره ای♥

1 سـاعت قـبـل

کـلـیـپ کـره ای❤

1 سـاعت قـبـل