آمـوزش مـجازی نـرم افـزار مـتـلـب

10
فـصـل چـهـارم آمـوزش مـجازی #مـتـلـب ویـژه دانـشـجویـان مـهـنـدسـی #پلـیـمـر #شـیـمـی #مـکـانـیـک #نـفـت در ایـن فـصـل از #آمـوزش_مـجازی مـتـلـب قـصـد داریـم بـا روش هـای بـرنـامـه نـویـسـی و کـد نـویـسـی آشـنـا شـویـم در ایـن قـسـمـت بـا دسـتـور شـرطی if آشـنـا مـی شـویـم در ایـن جلـسـه مـورد بـررسـی قـرار مـی گیـرنـد #فـصـل_چـهـارم #قـسـمـت_پنـجم#آلـپ #ALPE #MATLAB

آخریـن ویـدیـوهـا

حاج رضـا پور اکـرمـی

8 دقـیـقـه پیـش

بـاسـن زیـبـا

18 دقـیـقـه پیـش

تـریـلـر پیـنـوکـیـو

23 دقـیـقـه پیـش

یـوزازسـیـف در لـار

23 دقـیـقـه پیـش

تـورهـای شـاد گروهـی

28 دقـیـقـه پیـش

درامـدزایـی

28 دقـیـقـه پیـش

دوخت مـخفـی

28 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 20

28 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 19

28 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 18

28 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 16

28 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 15

28 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 3

38 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 2

38 دقـیـقـه پیـش

خورشـیـد پنـهـان

38 دقـیـقـه پیـش