امـام جمـعه بـغداد:آمـریـکـا مـی خواهـد حسـیـن ع و شـعائر حسـیـنـیـه را از بـیـن بـبـرد

7
واکـنـش امـام جمـعه بـغداد بـه فـتـنـه اخیـر در عراقـآیـت الـلـه مـجاهـدسـیـد یـاسـیـن مـوسـوی دام ظلـهـآمـریـکـا مـی خواهـد حسـیـن علـیـه الـسـلـام و شـعائر حسـیـنـیـه را از بـیـن بـبـرد▫️هـدف آمـریـکـا از بـرانـدازی فـقـط بـرانـدازی نـخسـت وزیـر نـیـسـت بـلـکـه کـل حکـومـت را مـی خواهـنـد بـردارنـد

آخریـن ویـدیـوهـا

حاج رضـا پور اکـرمـی

10 دقـیـقـه پیـش

بـاسـن زیـبـا

20 دقـیـقـه پیـش

تـریـلـر پیـنـوکـیـو

25 دقـیـقـه پیـش

یـوزازسـیـف در لـار

25 دقـیـقـه پیـش

تـورهـای شـاد گروهـی

30 دقـیـقـه پیـش

درامـدزایـی

30 دقـیـقـه پیـش

دوخت مـخفـی

30 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 20

30 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 19

30 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 18

30 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 16

30 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 15

30 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 3

40 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 2

40 دقـیـقـه پیـش

خورشـیـد پنـهـان

40 دقـیـقـه پیـش