امـام جمـعه بـغداد:آمـریـکـا مـی خواهـد حسـیـن ع و شـعائر حسـیـنـیـه را از بـیـن بـبـرد

23
واکـنـش امـام جمـعه بـغداد بـه فـتـنـه اخیـر در عراقـآیـت الـلـه مـجاهـدسـیـد یـاسـیـن مـوسـوی دام ظلـهـآمـریـکـا مـی خواهـد حسـیـن علـیـه الـسـلـام و شـعائر حسـیـنـیـه را از بـیـن بـبـرد▫️هـدف آمـریـکـا از بـرانـدازی فـقـط بـرانـدازی نـخسـت وزیـر نـیـسـت بـلـکـه کـل حکـومـت را مـی خواهـنـد بـردارنـد

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

کـلـیـپ کـره ای♥

1 سـاعت قـبـل

کـلـیـپ کـره ای❤

1 سـاعت قـبـل