عاقـبـت وحشـتـنـاک عبـور از چـراغ قـرمـز!

9
عبـور تـریـلـی هـجده چـرخ از چـراغ قـرمـز در شـهـر کـیـنـگیـسـپ در اسـتـان لـنـیـنـگراد روسـیـه بـه تـصـادفـی وحشـتـنـاک بـا دو خودرو مـنـجر شـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

رقـص گیـلـکـی...

1 سـاعت قـبـل