سـیـسـتـم آبـکـاری فـانـتـاکـروم روی تـمـام سـطوح 09362709033

7
تـولـیـد کـنـنـده ی دسـتـگاه هـای ابـکـاری فـانـتـاکـروم خانـگی و صـنـعتـی. تـولـیـد دسـتـگاه هـای مـخمـل پاش خانـگی و صـنـعتـی. سـاخت دسـتـگاه هـیـدروگرافـیـک در ابـعاد و جنـس هـای مـختـلـف. فـروش مـواد اولـیـه و تـجهـیـزات هـر سـه دسـتـگاه اعم از: فـروش مـواد مـصـرفـی ابـکـاری فـانـتـاکـروم. فـروش پودر مـخمـل تـرک و ایـرانـی و چـسـب هـای مـعمـولـی و ضـد آب مـخمـل پاشـی. فـروش فـیـلـم هـای هـیـدروگرافـیـک-فـروش اکـتـیـواتـور هـیـدروگرافـیـک. بـه هـمـراه آمـوزش رایـگان و کـامـلـا تـخصـصـی. ارسـال بـه سـرتـاسـر

آخریـن ویـدیـوهـا

بـاسـن زیـبـا

8 دقـیـقـه پیـش

تـریـلـر پیـنـوکـیـو

14 دقـیـقـه پیـش

یـوزازسـیـف در لـار

14 دقـیـقـه پیـش

تـورهـای شـاد گروهـی

18 دقـیـقـه پیـش

درامـدزایـی

18 دقـیـقـه پیـش

دوخت مـخفـی

18 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 20

18 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 19

18 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 18

18 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 16

18 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 15

18 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 3

28 دقـیـقـه پیـش

رنـگارنـگ 2

28 دقـیـقـه پیـش

خورشـیـد پنـهـان

28 دقـیـقـه پیـش