بـهـتـریـن روش درسـت کـردن خاک مـخصـوص بـونـسـای - مـعرفـی یـک خاک عالـی

7
درود، لـطفـا ایـن ویـدیـو مـسـتـنـد آمـوزشـی رو تـا آخر بـبـیـنـیـن و بـرای علـاقـه مـنـدان هـم ارسـال کـنـیـدزحمـت زیـادی بـرای تـهـیـه و تـدویـن ایـن ویـدیـوهـا کـشـیـده مـیـشـه و امـیـدوارم از دیـدنـش لـذت بـبـریـد.@iranibonsai@golgardi.tvروشـی عالـی بـرای سـاخت خاک بـونـسـای رو تـوضـیـح مـیـدیـم، کـه خودتـون بـتـونـیـن بـه راحتـی یـک خاک خیـلـی عالـی بـرای بـونـسـای هـا و بـاقـی گیـاهـانـتـون تـهـیـه کـنـیـد.هـمـچـنـیـن قـصـد داریـم یـکـی از بـرنـدهـای خوب در زمـیـنـه گل و گیـاه کـه خاک هـای بـسـتـه بـنـدی شـد

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

رقـص گیـلـکـی...

1 سـاعت قـبـل