روشـی جالـب بـرای سـاخت بـونـسـای رتـوزا | بـونـسـای ایـرانـی

6
در ایـن ویـدیـو قـصـد داریـم مـراحل تـبـدیـل یـک گیـاه رتـوزای مـعمـولـی بـه بـونـسـایـی زیـبـا رو شـرح بـدیـم، پس حتـمـا تـا آخر بـبـیـنـیـن.ابـتـدا بـرگزدایـی انـجام مـیـشـه، یـعنـی در تـابـسـتـان تـمـامـی بـرگهـاش رو از دمـبـرگ جدا مـیـکـنـیـم. الـبـتـه بـرگزدایـی مـقـدمـاتـی هـم داره کـه بـایـد بـلـد بـاشـیـنـبـعد بـر اسـاس فـرم مـوردنـظر طراحی، سـیـم بـنـدی و فـرم دهـی مـیـشـهـو در آخر مـیـتـونـیـن گیـاه رو بـا بـرگهـای جدیـدش هـم بـبـیـنـیـن.تـقـدیـم بـه هـمـه علـاقـه مـنـدان بـونـسـایـعلـیـرضـا خورشـیـدی، بـونـسـای ایـران

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

رقـص گیـلـکـی...

1 سـاعت قـبـل