روشـی جالـب بـرای سـاخت بـونـسـای رتـوزا | بـونـسـای ایـرانـی

16
در ایـن ویـدیـو قـصـد داریـم مـراحل تـبـدیـل یـک گیـاه رتـوزای مـعمـولـی بـه بـونـسـایـی زیـبـا رو شـرح بـدیـم، پس حتـمـا تـا آخر بـبـیـنـیـن.ابـتـدا بـرگزدایـی انـجام مـیـشـه، یـعنـی در تـابـسـتـان تـمـامـی بـرگهـاش رو از دمـبـرگ جدا مـیـکـنـیـم. الـبـتـه بـرگزدایـی مـقـدمـاتـی هـم داره کـه بـایـد بـلـد بـاشـیـنـبـعد بـر اسـاس فـرم مـوردنـظر طراحی، سـیـم بـنـدی و فـرم دهـی مـیـشـهـو در آخر مـیـتـونـیـن گیـاه رو بـا بـرگهـای جدیـدش هـم بـبـیـنـیـن.تـقـدیـم بـه هـمـه علـاقـه مـنـدان بـونـسـایـعلـیـرضـا خورشـیـدی، بـونـسـای ایـران

آخریـن ویـدیـوهـا

شـوخی تـتـل....

6 دقـیـقـه پیـش

داسـتـان جی تـی ای وی

7 دقـیـقـه پیـش

آهـنـگ پری دریـایـی

7 دقـیـقـه پیـش

پدر بـهـتـریـن دوسـت

42 دقـیـقـه پیـش

راکـون

42 دقـیـقـه پیـش

آب، جاری

42 دقـیـقـه پیـش

طنـز حیـوانـات - 14

43 دقـیـقـه پیـش

nightcore _ Hold on Lyrics

47 دقـیـقـه پیـش

nightcore _ Let me down slowly Lyrics

47 دقـیـقـه پیـش

طرز تـهيه مـرغ تـرش

55 دقـیـقـه پیـش

طرز تـهيه ژلـه رولي

55 دقـیـقـه پیـش

تئاتـربـلـوری هـا

56 دقـیـقـه پیـش

ميگل سـراميك

56 دقـیـقـه پیـش