کـارشـنـاس امـنـیـت بـی‌بـی‌سـی

8
????اطلـاعات تـمـام اعضـای کـانـال آمـدنـیـوز در اختـیـار سـپاه اسـت!????تـا دیـروز کـه مـسئلـه کـشـور فـیـلـتـر تـلـگرام بـود مـی‌گفـتـن امـنـیـت تـلـگرام بـالـاس بـزاریـد مـردم حریـم خصـوصـی داشـتـه بـاشـن حالـا کـه زم دسـتـگیـر شـده مـیـگن تـلـگرام اطلـاعات رو بـه دولـت‌هـا واگذار کـرده!

آخریـن ویـدیـوهـا

رقـص گیـلـکـی...

2 سـاعت پیـش