ارغوانـی هـای ارزشـمـنـد 1

18
بـا خریـد چـای و زعفـران ایـرانـی ازتـولـیـد کـنـنـدگان بـصـورت مـسـتـقـیـم و ارسـال آن بـصـورت درب بـه درب و مـصـرف آن در هـیئات و تـکـیـه هـای ابـا عبـدالـلـه الـحسـیـن (ع) هـم عزادران را بـا ایـن چـای و زعفـران خوب و ارگانـیـک ایـرانـی آشـنـا مـی نـمـائیـد و هـم بـا ایـن کـار بـه اقـتـصـاد کـشـور و کـشـاورزان زحمـتـکـش ایـرانـی کـمـک خواهـیـد کـرد.سـایـت دایـرکـتـوری و فـروشـگاه ایـنـتـرنـتـی شـکـا eshoka.#سـایـت_دایـرکـتـوری #خریـد_مـسـتـقـیـم درب بـه درب # فـروشـگاه_ایـنـتـرنـتـی

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

شـوخی تـتـل....

10 دقـیـقـه پیـش

داسـتـان جی تـی ای وی

11 دقـیـقـه پیـش

آهـنـگ پری دریـایـی

11 دقـیـقـه پیـش

پدر بـهـتـریـن دوسـت

46 دقـیـقـه پیـش

راکـون

46 دقـیـقـه پیـش

آب، جاری

46 دقـیـقـه پیـش

طنـز حیـوانـات - 14

46 دقـیـقـه پیـش

nightcore _ Hold on Lyrics

51 دقـیـقـه پیـش

nightcore _ Let me down slowly Lyrics

51 دقـیـقـه پیـش

طرز تـهيه مـرغ تـرش

59 دقـیـقـه پیـش

طرز تـهيه ژلـه رولي

59 دقـیـقـه پیـش

تئاتـربـلـوری هـا

1 سـاعت قـبـل

ميگل سـراميك

1 سـاعت قـبـل