ارغوانـی هـای ارزشـمـنـد 1

8
بـا خریـد چـای و زعفـران ایـرانـی ازتـولـیـد کـنـنـدگان بـصـورت مـسـتـقـیـم و ارسـال آن بـصـورت درب بـه درب و مـصـرف آن در هـیئات و تـکـیـه هـای ابـا عبـدالـلـه الـحسـیـن (ع) هـم عزادران را بـا ایـن چـای و زعفـران خوب و ارگانـیـک ایـرانـی آشـنـا مـی نـمـائیـد و هـم بـا ایـن کـار بـه اقـتـصـاد کـشـور و کـشـاورزان زحمـتـکـش ایـرانـی کـمـک خواهـیـد کـرد.سـایـت دایـرکـتـوری و فـروشـگاه ایـنـتـرنـتـی شـکـا eshoka.#سـایـت_دایـرکـتـوری #خریـد_مـسـتـقـیـم درب بـه درب # فـروشـگاه_ایـنـتـرنـتـی

آخریـن ویـدیـوهـا

رقـص گیـلـکـی...

2 سـاعت پیـش