تَوُلَدت مَبـارک شـادونـم^ [:

8
تَوَ لُدِت مَبـارُک^مـای مـلـوس @^@ بـیـا بـخورمـت بـبـیـن دهـن مـنـو ●◇○ بـه خدا یـهـبـار داش مـیـشـد مـامـانـم حذف کـرد -________- بـه خدا بـهـتـر از ایـن بـود -__________: مَرگ بـر مـن` اه اخه بـهـش صـد بـار گفـتـم مـادر مـن صـفـحرو حذف نـکـن اه اه اه- ا ه ....بـه هـر حال اگه خوشـت نـیـومـد بـگو ...نـاراحت نـمـیـشـم.....بـهـتـم حق مـیـدم........اصـلـا مـن از اولـش هـمـیـنـطوری بـد بـخ بـودم................،!ًَُِّ ؛،ُِّ بـچـه هـا کـم مـیـام...،.کـامـنـتـارو جواب مـیـدم ولـی کـم اپ

آخریـن ویـدیـوهـا

رقـص گیـلـکـی...

1 سـاعت قـبـل