ویـدیـو کـوتـاهـی از گیـم پلـی GTA 6 لـو رفـت!

6
شـایـعه: ویـدیـو کـوتـاهـی از گیـم پلـی GTA 6 لـو رفـت!اخیـرا ویـدیـویـی دو ثانـیـه ای در سـطح ایـنـتـرنـت مـنـتـشـر شـده کـه گفـتـه مـی شـود اولـیـن گیـم پلـی فـاش شـده از بـازی مـورد انـتـظار GTA 6 اسـتـچـیـز زیـادی از ایـن ویـدیـوی کـوتـاه نـمـی تـوان دریـافـت، امـا مـجمـوعا بـا تـوجه بـه گرافـیـک و شـمـایـل کـلـی بـه نـظر نـمـی رسـد ویـدیـو ارتـبـاطی حقـیـقـی بـا بـازی GTA 6 داشـتـه بـاشـد و بـه احتـمـال قـوی بـا تـصـاویـری جعلـی طرف هـسـتـیـم.WECHSOOZ

آخریـن ویـدیـوهـا

رقـص گیـلـکـی...

1 سـاعت قـبـل