ویـدیـو کـوتـاهـی از گیـم پلـی GTA 6 لـو رفـت!

14
شـایـعه: ویـدیـو کـوتـاهـی از گیـم پلـی GTA 6 لـو رفـت!اخیـرا ویـدیـویـی دو ثانـیـه ای در سـطح ایـنـتـرنـت مـنـتـشـر شـده کـه گفـتـه مـی شـود اولـیـن گیـم پلـی فـاش شـده از بـازی مـورد انـتـظار GTA 6 اسـتـچـیـز زیـادی از ایـن ویـدیـوی کـوتـاه نـمـی تـوان دریـافـت، امـا مـجمـوعا بـا تـوجه بـه گرافـیـک و شـمـایـل کـلـی بـه نـظر نـمـی رسـد ویـدیـو ارتـبـاطی حقـیـقـی بـا بـازی GTA 6 داشـتـه بـاشـد و بـه احتـمـال قـوی بـا تـصـاویـری جعلـی طرف هـسـتـیـم.WECHSOOZ

آخریـن ویـدیـوهـا

شـوخی تـتـل....

7 دقـیـقـه پیـش

داسـتـان جی تـی ای وی

8 دقـیـقـه پیـش

آهـنـگ پری دریـایـی

8 دقـیـقـه پیـش

پدر بـهـتـریـن دوسـت

42 دقـیـقـه پیـش

راکـون

43 دقـیـقـه پیـش

آب، جاری

43 دقـیـقـه پیـش

طنـز حیـوانـات - 14

43 دقـیـقـه پیـش

nightcore _ Hold on Lyrics

48 دقـیـقـه پیـش

nightcore _ Let me down slowly Lyrics

48 دقـیـقـه پیـش

طرز تـهيه مـرغ تـرش

56 دقـیـقـه پیـش

طرز تـهيه ژلـه رولي

56 دقـیـقـه پیـش

تئاتـربـلـوری هـا

57 دقـیـقـه پیـش

ميگل سـراميك

57 دقـیـقـه پیـش