آمـوزش ریـاضـی 2 هـنـرسـتـان پایـه یـازدهـم پودمـان دوم تـابـع درج دو 4 kalamalek.ir

28
قـسـمـتـی از آمـوزش ریـاضـی 2 هـنـرسـتـان پایـه یـازدهـم فـنـی حرفـه ای و کـار دانـش پودمـان دوم ( تـابـع خطی و درجه دوم ) در 7 قـسـمـت داخل کـانـال آپارات کـالـامـلـک بـرای شـمـا عزیـزان بـارگذاری شـده اسـت . اگر مـایـل بـه خریـداری کـامـل بـسـتـه آمـوزشـی ریـاضـی 2 هـنـرسـتـان ( فـیـلـم آمـوزشـی ریـاضـی یـازدهـم هـنـرسـتـان ) هـسـتـیـد بـه سـایـت kalamalek.ir مـراجعه فـرمـایـیـد ، آمـوزش تـصـویـری و مـفـهـومـی کـتـاب ریـاضـی 2 هـنـرسـتـان بـا حل تـمـریـنـات کـتـاب هـمـراه بـا تـدریـس اسـتـاد حسـیـن زاده ب

آخریـن ویـدیـوهـا

شـوخی تـتـل....

15 دقـیـقـه پیـش

داسـتـان جی تـی ای وی

16 دقـیـقـه پیـش

آهـنـگ پری دریـایـی

16 دقـیـقـه پیـش

پدر بـهـتـریـن دوسـت

50 دقـیـقـه پیـش

راکـون

50 دقـیـقـه پیـش

آب، جاری

50 دقـیـقـه پیـش

طنـز حیـوانـات - 14

51 دقـیـقـه پیـش

nightcore _ Hold on Lyrics

56 دقـیـقـه پیـش

nightcore _ Let me down slowly Lyrics

56 دقـیـقـه پیـش

تئاتـربـلـوری هـا

1 سـاعت قـبـل

ميگل سـراميك

1 سـاعت قـبـل