آمـوزش ریـاضـی 2 هـنـرسـتـان پایـه یـازدهـم پودمـان دوم تـابـع درج دو 4 kalamalek.ir

14
قـسـمـتـی از آمـوزش ریـاضـی 2 هـنـرسـتـان پایـه یـازدهـم فـنـی حرفـه ای و کـار دانـش پودمـان دوم ( تـابـع خطی و درجه دوم ) در 7 قـسـمـت داخل کـانـال آپارات کـالـامـلـک بـرای شـمـا عزیـزان بـارگذاری شـده اسـت . اگر مـایـل بـه خریـداری کـامـل بـسـتـه آمـوزشـی ریـاضـی 2 هـنـرسـتـان ( فـیـلـم آمـوزشـی ریـاضـی یـازدهـم هـنـرسـتـان ) هـسـتـیـد بـه سـایـت kalamalek.ir مـراجعه فـرمـایـیـد ، آمـوزش تـصـویـری و مـفـهـومـی کـتـاب ریـاضـی 2 هـنـرسـتـان بـا حل تـمـریـنـات کـتـاب هـمـراه بـا تـدریـس اسـتـاد حسـیـن زاده ب

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

رقـص گیـلـکـی...

2 سـاعت پیـش