زنـبـورهـا هـرگز نـمـی خوابـنـد 3

50
بـا خریـد چـای و زعفـران ایـرانـی ازتـولـیـد کـنـنـدگان بـصـورت مـسـتـقـیـم و ارسـال آن بـصـورت درب بـه درب و مـصـرف آن در هـیئات و تـکـیـه هـای ابـا عبـدالـلـه الـحسـیـن (ع) هـم عزادران را بـا ایـن چـای و زعفـران خوب و ارگانـیـک ایـرانـی آشـنـا مـی نـمـائیـد و هـم بـا ایـن کـار بـه اقـتـصـاد کـشـور و کـشـاورزان زحمـتـکـش ایـرانـی کـمـک خواهـیـد کـرد.سـایـت دایـرکـتـوری و تـخصـصـی فـروشـگاه ایـنـتـرنـتـی شـکـا eshoka.#سـایـت_دایـرکـتـوری تـخصـصـی #خریـد_مـسـتـقـیـم درب بـه درب # فـروشـگاه_ایـنـتـرنـتـی

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

درس نـوشـتـن خرچـنـگ !

7 دقـیـقـه پیـش

چـالـش اسـمـر بـاحال

7 دقـیـقـه پیـش

طوطی سـخنـگو مـلـنـگو

7 دقـیـقـه پیـش

چـالـش شـکـیـبـا

7 دقـیـقـه پیـش

تـیـزر ghost of tushima

8 دقـیـقـه پیـش

نـمـاد جدیـد سـونـی

8 دقـیـقـه پیـش

آهـنـگ رپ کـرونـا

8 دقـیـقـه پیـش

هـمـایـش حزب الـلـه4

8 دقـیـقـه پیـش

صـلـمـ-!

9 دقـیـقـه پیـش