دونـوازی دف مـحمـد مـقـیـمـی زاده و کـیـانـوش مـرادی

13
مـتـر 4/4 تـکـنـیـک سـه لـا چـنـگ . دف نـوازی / دف نـوازان / کـلـیـپ دف نـوازی / سـاز دف . در ایـنـسـتـاگرام دنـبـال کـنـیـد:mohamad_moghimizadeh

آخریـن ویـدیـوهـا

رقـص گیـلـکـی...

2 سـاعت پیـش